Favicon Pedagogische Praktijk Gieten

Meldcode stappenplan

Meldcode Stappenplan Pedagogische Praktijk Gieten (PPG)

STAP 1: PPG brengt signalen in kaart

PPG brengt signalen in kaart die zorg bevestigen of ontkrachten. PPG legt signalen en vervolgstappen objectief en feitelijk vast in het dossier. Voert indien nodig de kind check uit.

STAP 2: PPG overlegt met een deskundige collega of Veilig Thuis

PPG overlegt met een deskundige collega om signalen te duiden. Raadpleegt zo nodig Veilig Thuis of een forensisch arts. Neemt bij eer gerelateerd geweld, huwelijksdwang of vrouwenbesnijdenis direct contact op met Veilig Thuis.

STAP 3: PPG praat met ouders of verzorgers

PPG bespreekt de zorgen zo snel mogelijk met de ouders/verzorgers van het kind. Alleen als de veiligheid van PPG of die van het kind in gevaar kan komen door een gesprek kan hiervan worden afgezien.

STAP 4: PPG weegt het geweld

PPG maakt een inschatting van de aard en de ernst van de situatie op basis van signalen, PPG overlegt met een collega en het oudergesprek. Vraagt bij twijfel advies aan Veilig Thuis. Bij een reële kans op schade: melden.

STAP 5: PPG beslist: Is melden nodig? Is hulpverlening nodig?

Als PPG het kind voldoende kan beschermen, bied of organiseert PPG de noodzakelijke hulp. Als de situatie acuut of structureel onveilig is, doet PPG een melding bij Veilig Thuis en beslist men samen welke hulp PPG zelf kan organiseren.

Menu